Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539)

Av remissen framgår att Jordbruksverket kommer att samråda med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Förslaget medför i övriga delar, såvitt kan bedömas, inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig i detta ärende.