Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2013:41) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård och föreskrifter (SJVFS 2013:42 om läkemedel och läkemedelsanvändning

Rubricerade ärende, diarienummer 5.7.16-8445/16 och 5.7.16-8446/16, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.