Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbruksstöd

Rubricerade ärende, diarienummer 3.4.16-10810/17, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

jordbruksstöd