Jordbruksverkets förslag om ny föreskrift om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.