Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter om statligt stöd till produktion av biogas från gödsel

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.5.16-12171/15, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.