Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter på växtskyddsområdet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.4.16-8118/16, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.