Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Rubricerade ärende, diarienummer 3.6.16-7754/16, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

utsädespotatis