Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2008:67) om offentlig djurskyddskontroll

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.