Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa kontroller m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.4.16-07265/2018 har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma utifrån granskning av konsekvensutredningen har Jordbruksverket samrått med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.