Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter om direktstöd

Föreskriften innehåller bestämmelser om gårdsstöd inklusive stödrätter, stöd för kvalitetscertifiering och stöd till mervärden i jordbruket. Jordbruksverkets förslag till ändringar omfattar i huvudsak tre områden. Lantbrukare ska inrätta buffertremsor längs vattendrag innebärande gödselfria zoner på 2 meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö, vissa förändringar av definitioner av landskapsytor införs och förändringar av villkoren för stöd till mervärden i jordbruket sker.

Förändringarna i regleringen berör omkring 65 000 lantbrukare som söker direktstöd samt de konsulter som anlitas av lantbrukarna. Beträffande stöd till mervärden berörs omkring 200 lantbrukare.

Regelrådets yttrande

Yttrande (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Missiv ()