Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter om rutiner vid länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om jordbruksstöd

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.