Jordbruksverkets förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:XX) om stöd från det nationella honungsprogrammet

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.