Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2004:39) om EG-gödselmedel

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.4.16-05528/2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (PDF 1 MB)

Taggar:

gödselmedel