Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2014:4) om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till förordning (EU) nr 1143/2014. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.