Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:8) om rutiner vid handläggning av ärenden om stöd

Rubricerat ärende, diarienummer 3.1.16-17105/2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.