Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter som rör avgifter avseende kontroller av genetiskt modifierade grödor och växter

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.4.16-08280/2019, har remitterats till Regelrådet.

Det framgår av rubricerad remiss att Jordbruksverket har gjort en välgrundad bedömning att föreskrifterna inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.