Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2023:9) om återbetalning av stöd

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag