Jordbruksverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om hästdjur som ska användas till avel m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 36-5227/09, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har tidigare tagit ställning till detta ärende, se ärende med Regelrådets diarienummer N2008:05/2009/5. De nu aktuella ändringarna medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Taggar:

avel hästdjur