Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:113) om seminverksamhet med hästdjur

Rubricerade ärende, ert diarienummer 36-11444/09, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.