Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om återbetalning av stöd

Rubricerade ärende, diarienummer 3.4.16-1614/15, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.