Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539)

Av remissen framgår att Jordbruksverket har samrått med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende och det borde heller inte ha remitterats hit.