Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om ersättning för extra djuromsorg för suggor

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om ersättning för extra djuromsorg för suggor. Förslaget syftar till att förstärka arbetet med en god djurhälsa. De föreslagna föreskrifterna innehåller villkoren för att få ersättning för extra djuromsorg för suggor. Ansökningsreglerna har lyfts in i en egen föreskrift som hanteras för sig och behandlas därför inte i detta förslag.

För att ha möjlighet att få ersättningen åtar sig jordbrukaren att följa ett salmonellakontrollprogram, att följa regler om karantän och att utföra uppföljning beträffande foder och produktion. Vidare ska jordbrukaren ha en produktionsplan som omfattar ett djurflödesschema, en stallplan samt rutiner för driften. Jordbrukaren åtar sig även att vaccinera suggor och betäckta gyltor mot vissa sjukdomar.

För att få full utbetalning ska jordbrukaren fortsätta med grisproduktion under hela stödåret och hålla i genomsnitt minst hälften av det antal suggor och betäckta gyltor som ansökan om utbetalning omfattar.