Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.1.16-16837/2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.