Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om vissa ärendens handläggningstid inom djurområdet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 39-11252/09, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.