Jordbruksverkets förslag till föreskrifter som rör in- och utförsel av vissa djur och avelsmaterial

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.