Jordbruksverkets förslag till upphävande av föreskrifter (SJVFS 2012:22) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.6.16-13186/2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.