Jordbruksverkets remiss avseende förslag om ändring i föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet m.m.

Förslaget medför, såvitt det kan bedömas, endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.