Jordbruksverkets remiss över förslag om ändring i föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin

Förslaget medför, såvitt det kan bedömas, endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.