Jordbruksverkets utredning om avgifter för registrering på fruktsortlista

Jordbruksverkets utredning om avgifter för registrering på fruktsortlista Rubricerat ärende, ert diarienummer 22-11851/11, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.