Justitiedepartementets promemoria om ändring i det internationella järnvägsföredraget (COTIF 1999)

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2015/09541/L3, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.