Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39)

De föreslagna författningsförslagen medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.