Justitiedepartementets remiss av Revisorsnämndens promemoria om verkställande direktör i registrerade revisionsbolag

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.