Justitiedepartementets remiss om en ny upphovsrättslag

Justitiedepartementets remiss om en ny upphovsrättslag Rubricerat ärende, ert diarienummer Ju2011/3249/L3, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.