Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2008:6) om statligt tandvårdsstöd

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Regelrådets yttrande

Kanslisvar 1378 (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()