Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att avge yttrande i detta ärende.