Utkast till ändringar i aktiebolagsförordningen

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att avge yttrande i detta ärende.