Arbetsmarknadsdepartementets betänkande (SOU 2009:40) En ny modell för arbetsmiljötillsyn

Rubricerat ärende, ert dnr A2009/1376/ARM, har remitterat till Regelrådet. Remissen innehåller inga förslag till författning, varför det faller utanför Regelrådets kompetens att yttra sig. Regelrådet kan därför inte avge något yttrande i ärendet.