Remiss över förslag till förordning om betygsrätt avseende viss utbildning inom fordonsindustrin

Det remitterade förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.