Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2009:41)

Rubricerat ärende, ert dnr S2009/7020/HS, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.

Regelrådets yttrande

Kanslisvar 898 (pdf)

Det bakomliggande förslaget

1341301874cbb319c6.pdf ()