Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel

Rubricerat ärende, ert dnr 60-9928/2009, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.

Regelrådets yttrande

Kanslisvar 904 (pdf)

Det bakomliggande förslaget

345.zip ()