Förslag till föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:16) ändring i Arbetarskydds-styrelsens föreskrifter (AFS 1993:3) om byggnads- och anläggningsarbete

Rubricerat ärende, ert dnr CTB 2009/6862, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.