Kanslisvar avseende Finansinspektionens förslag till ändring av föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser (FFFS 2007:17)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.