Kanslisvar avseende Försäkringskassans förslag till ändrade föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.