Kanslisvar avseende Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2001:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.