Kanslisvar avseende Havs- och vattenmyndighetens förslag till förlängning och förändring av fiskeförbud och fredningsområden vid Gålö i Stockholms skärgård

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.