Kanslisvar avseende Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter om växtskyddsavgifter

Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7§ avgiftsförordningen. Regelrådets bedömning är att detta ärende omfattas av den sistnämnda förordningen. Förslaget omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde inte ha remitterats till Regelrådet. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.