Kanslisvar avseende Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.