Kanslisvar avseende Lokala aktionsgrupper och EU:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden (Ds 2014:40)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.