Kanslisvar avseende Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten, (SOU 2014:50)

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.