Kanslisvar avseende Näringsdepartementets förslag till lag med vissa bestämmelser om olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen samt ändring av lägen om kontinentalsockeln (1966:314), minerallagen (1991:45) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.